Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

Deze verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op iedere huurovereenkomst van VSN verhuur  B.V.  gevestigd te Woerden , hierna te noemen “VSN”. De wederpartij wordt aangeduid als “de huurder”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de huurder een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten huurovereenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het in de huurovereenkomst nader omschreven object dat door VSN aan de huurder ter beschikking wordt gesteld in het kader van deze overeenkomst zal in het navolgende worden aangeduid als “het gehuurde”. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. Het door de huurder zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze verhuurvoorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2: OVEREENKOMSTEN

Huurovereenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van VSN verhuur bindend. Aanvullingen of wijzigingen op de verhuurvoorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de huurovereenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door VSN bindend.

ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van VSN zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de huurder aanvaard, heeft VSN het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen en gewichten alsmede andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De in het vorige lid van dit artikel genoemde monsters, brochures, tekeningen e.d. blijven te allen tijde eigendom van VSN, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van VSN te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van VSN niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

ARTIKEL 4: ONDERWERP VAN DE HUUROVEREENKOMST

VSN verbindt zich tegenover de huurder het gehuurde aan de huurder in huur af te staan gelijk de huurder zich verbindt het gehuurde in huur te aanvaarden. VSN draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel van toepassing zijnde wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 5: WAARBORGSOM

VSN is gerechtigd vóór aanvang van de huurperiode voldoening van een waarborgsom te verlangen. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de overeengekomen huurperiode. Indien een verlenging van de huurovereenkomst wordt overeengekomen, dient de huurder uiterlijk op de dag van de verlenging een nieuwe waarborgsom te betalen. Indien de huurder de waarborgsom niet tijdig betaalt, kan VSN de huurovereenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van VSN op schadevergoeding. De waarborgsom mag door de huurder niet beschouwd worden als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan VSN door de huurder verschuldigde bedragen – waaronder nog onbetaalde huurpenningen en/of schadevergoeding of kosten, die VSN moet maken om het gehuurde weer in de staat te brengen waarin de huurder deze heeft ontvangen – compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt terugbetaald indien vaststaat dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

ARTIKEL 6: DUUR VAN DE HUUROVEREENKOMST

De huurperiode wordt in de huurovereenkomst vastgelegd. De overeengekomen huurperiode loopt door op zater- en zondagen alsmede op in Nederland algemeen erkende feestdagen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. De huur vangt aan op het moment dat het gehuurde het bedrijf c.q. de vestiging van VSN verlaat en eindigt op het moment van teruglevering op het bedrijf c.q. de vestiging van VSN. Onder de huurperiode wordt eveneens begrepen de – al dan niet branchegebonden – vakanties etc. gedurende welke periode de huurder de overeengekomen huurprijs verschuldigd is, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Vertragingen die ontstaan tijdens het laden, het lossen en het transport alsmede de reparatietijd voor eventuele reparaties worden eveneens onder de huurperiode begrepen voor zover deze niet zijn te wijten aan een toerekenbare tekortkoming van VSN. Voor iedere vertraging in de teruggave van het gehuurde na het verstrijken van de overeengekomen huurperiode, is de huurder een in redelijkheid door VSN te bepalen vergoeding verschuldigd, onverminderd het recht van VSN volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 7: HUURPRIJS

De huurprijs (excl. BTW) wordt in de huurovereenkomst vastgelegd. VSN behoudt zich het recht voor eenzijdig de overeengekomen huurprijs te wijzigen. VSN zal de huurder van zodanige wijziging schriftelijk in kennis stellen. Voor de met de consument gesloten huurovereenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de huurovereenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden is de consument bevoegd de huurovereenkomst te ontbinden. Voor rekening van de huurder zijn alle rechten of belastingen die in verband met de huurovereenkomst c.q. het gehuurde mochten worden geheven, met inbegrip van – doch niet beperkt tot – precariorechten en legeskosten. Over de dagen gedurende welke VSN niet in staat is het gehuurde ter beschikking te stellen aan de huurder, is door de huurder geen huur verschuldigd. De in de huurperiode door VSN in opdracht van de huurder te verrichten diensten zullen door VSN bij de huurder in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 8: AFLEVERING

VSN en de huurder kunnen overeenkomen dat VSN het gehuurde bij de huurder zal bezorgen. Overeengekomen (aflever)termijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien VSN zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. De huurder is verplicht VSN tijdig de nodige aan- en afvoerinstructies te doen toekomen. Ter plaatse van het overeengekomen aanvoeradres moet de huurder voor voldoende losfaciliteiten zorgdragen. De huurder zal ervoor zorgen dat het gehuurde onmiddellijk na aankomst in ontvangst kan worden genomen. De huurder heeft het recht het gehuurde voor aanvang van het transport te inspecteren of te laten keuren. Indien de huurder van dit recht geen gebruik maakt, wordt hij geacht het gehuurde in goede staat van onderhoud en gebruiks gereed te hebben ontvangen.

ARTIKEL 9: TRANSPORT

Voor zover van toepassing, geschiedt transport van het gehuurde door c.q. in opdracht van  VSN, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het transport geschiedt geheel voor rekening en risico van de huurder. Eventuele vertragingen door schuld van de huurder (wachttijd etc.) zijn voor rekening van de huurder. Deze worden als meerkosten doorberekend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 10: GEBRUIK – ONDERHOUD – HERSTEL

De huurder is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden. De huurder is gehouden het gehuurde overeenkomstig de bestemming te gebruiken en te verzorgen, één en ander met inachtneming van de bedienings- c.q. gebruiks- c.q. behandelingsvoorschriften van VSN. De huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstof en smeermiddelen en dient – indien dit aan de orde is – ervoor te zorgen dat het oliepeil van het gehuurde op het juiste peil blijft. Het is de huurder niet toegestaan wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van VSN. De kosten van de, na vermelde toestemming aangebrachte, wijziging of aanpassing van het gehuurde zijn voor rekening van de huurder. De huurder kan geen enkele aanspraak doen gelden op vergoeding van bedoelde kosten of de eventuele waardestijging van het gehuurde als gevolg van de wijziging en/of aanpassing. Bij het einde van de huurovereenkomst beslist VSN of hij wenst dat de door de huurder aangebrachte wijzigingen en/of aanpassingen worden verwijderd, dan wel op de verwijdering geen prijs stelt. In het eerste geval dient de huurder het gehuurde in de staat terug te brengen waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. De daarmee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de huurder. Defecten c.q. gebreken aan het gehuurde welke de huurder in redelijkheid niet tijdens de in lid 3 van artikel 8 genoemde inspectie had kunnen ontdekken alsmede schade aan en tenietgaan of verlies van het gehuurde dienen onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur na de ontdekking daarvan aan VSN te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan VSN. Herstel van schade c.q. defecten mag alleen worden uitgevoerd door, dan wel met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming en op aanwijzing van, VSN. Indien voor de herstelwerkzaamheden retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van VSN indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door VSN te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de huurder, tenzij het defect c.q. de schade aan het gehuurde te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van VSN. Indien een defect of schade aan het gehuurde buiten de schuld van de huurder is ontstaan – zulks ter beoordeling van VSN – heeft de huurder – voor zover van toepassing c.q. noodzakelijk – recht op vervanging van het gehuurde gedurende de verdere duur van de huurperiode. VSN is bevoegd gedurende de huurperiode de toestand van het gehuurde en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. De huurder dient ervoor te zorgen dat VSN of diens gemachtigde toegang tot het gehuurde wordt verleend.

ARTIKEL 11: TERUGLEVERING

De huurder is verplicht om na afloop van de huurperiode het gehuurde gereinigd en in goede staat (incl. de eventueel aangeleverde sleutels) terug te leveren. Terug levering van het gehuurde kan alleen geschieden tijdens de openingstijden en op het overeengekomen adres van VSN, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien geen overeenkomst van verlenging van huur is gesloten, kan de huurder zich nimmer op enigerlei verlenging beroepen. De huurder heeft het recht om bij terug levering en de daaropvolgende inspectie, aanwezig te zijn. Eventuele kosten van onder meer vermissing, alsmede kosten van reinigen en herstel, die nodig zijn om het gehuurde terug te brengen in de staat zoals het gehuurde door de huurder was ontvangen, komen voor rekening van de huurder. Een en ander, onverminderd het recht van VSN op vergoeding van schade en andere kosten. Als het gehuurde na het verstrijken van de huurperiode niet bij VSN wordt teruggebracht, wordt – naar keuze van VSN en zonder dat deze daar mondeling of schriftelijk melding van behoeft te maken – de huurperiode telkens met één dag verlengd dan wel wordt de huurder van rechtswege en zonder enige aanmaning geacht in gebreke te zijn het gehuurde terug te bezorgen. De huurder kan nooit eigenaar van het gehuurde worden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de huurder zich opzettelijk het gehuurde toegeëigend  is er sprake van verduistering van het gehuurde. VSN zal in dat geval altijd aangifte van verduistering doen bij de daartoe geëigende instantie. Indien de huurder buiten staat is om, om welke reden dan ook, het gehuurde aan VSN terug te (laten) bezorgen, is de huurder aan VSN een door VSN te bepalen schadevergoeding verschuldigd, ter grootte van de vervangingswaarde van het gehuurde. Indien partijen afspreken dat het gehuurde door of namens VSN wordt opgehaald, dient de huurder ervoor te zorgen dat hij tenminste 48 uren van tevoren (weekenden en feestdagen niet meegerekend) aan VSN heeft medegedeeld op welke datum, welk tijdstip en welk adres Dekker het gehuurde kan komen ophalen. Is het gehuurde op het door de huurder aangegeven tijdstip niet gereed voor transport, dan is de huurder direct alle extra kosten die hierdoor voor VSN ontstaan verschuldigd.

ARTIKEL 12: BETALING

Betaling geschiedt à contant bij ingang van de huurperiode, dan wel na toezending van een factuur. Indien een factuur wordt verzonden, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn niet volledig is betaald:

 1. zal de huurder aan VSN een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom (huurprijs). Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
 2. zal de huurder, na daartoe door VSN te zijn gemaand, ter zake buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom (huurprijs) en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
 3. heeft VSN het recht, voor elke aan de huurder verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de huurder in rekening te brengen. VSN zal dit in de huurovereenkomst en/of op de factuur vermelden.Ter keuze van VSN kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. Reclames door of vanwege de huurder of geschillen tussen partijen ter zake de huurovereenkomst en/of deze voorwaarden schorten de betalingsverplichting van de huurder niet op. Door de huurder gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de huurder bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. VSN heeft te allen tijde het recht te verlangen, dat door de huurder op voor VSN aanvaardbare wijze, zoals bijvoorbeeld door afgifte van een onherroepelijke bankgarantie, zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 4. Indien de huurder, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op VSN heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de huurder af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de huurder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 5. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

ARTIKEL 13: VERZEKERING

De huurder dient het gehuurde gedurende de looptijd van de huurovereenkomst minimaal te verzekeren voor de gebruikelijke risico’s, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – schade, verlies en tenietgaan van het gehuurde. Indien het gehuurde verloren gaat of onherstelbare schade oploopt, zal de huurder in ieder geval de nieuwwaarde (vervangingswaarde) aan VSN vergoeden.

ARTIKEL 14: EIGENDOM VAN HET GEHUURDE

Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van VSN. Het is de huurder niet toegestaan derden op het gehuurde enig recht te verstrekken. Het is de huurder mitsdien evenmin toegestaan het gehuurde weder te verhuren, onder te verhuren dan wel – al dan niet tegen betaling – aan derden in gebruik te geven. Ingeval van beslaglegging op het gehuurde, daaronder begrepen fiscaal bodembeslag, of indien gegronde vrees bestaat dat zulks zal geschieden, dient de huurder dit onverwijld aan VSN te melden. Voorts dient de huurder de beslaglegger onverwijld mede te delen dat het gehuurde eigendom is van VSN. Het is de huurder verboden over het gehuurde anders te beschikken dan als houder voor VSN en hij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd is.

ARTIKEL 15: ONTBINDING, ANNULERING/OPZEGGING

De huurder kan de huurovereenkomst vóór het ingaan van de huurperiode schriftelijk annuleren. In dat geval is de huurder aan  VSN een door VSN nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De huurder is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan VSN te vergoeden. VSN  is gerechtigd de kosten, schaden en gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze en afhankelijk van onder meer het tijdstip van annulering – 20 tot 100% van de afgesproken huurprijs bij de huurder in rekening te brengen. Gedurende de huurperiode kan de huurovereenkomst te allen tijde door partijen worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terug bezorging van het gehuurde bij VSN. Alsdan is de huurder aan VSN een vergoeding verschuldigd van de overeengekomen huurprijs over de overeengekomen periode dan wel een – door VSN nader te bepalen – vergoeding verschuldigd. Een en ander, afhankelijk van onder meer de reeds verstreken huurperiode alsmede de door VSN geleden schade en/of gederfde winst. Indien partijen zijn overeengekomen dat VSN bij beëindiging van de huurovereenkomst het gehuurde bij de huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van ten minste 24 uur in acht te nemen.

De huurovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden, dan wel als beëindigd beschouwd zonder dat enige ingebrekestelling en/of sommatie zal zijn vereist, en onverminderd het recht van VSN aanspraak te maken op schadevergoeding, door het zich voordoen van het enkele feit, dat:

 1. de huurder in staat van faillissement wordt verklaard;
 2. aan de huurder surseance van betaling wordt verleend;
 3. de huurder door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 4. de huurder onder curatele of bewind wordt geplaatst;
 5. de huurder zijn schuldenaren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt;
 6. bij de huurder bodembeslag wordt gelegd namens de Ontvanger der Belastingen;
 7. de huurder anderszins het beheer over zijn vermogen verliest.
 8. de huurder is gehouden VSN onverwijld op de hoogte te brengen in het geval

dat één van de in lid 3 van dit artikel genoemde situaties zich voordoet.

ARTIKEL 16: AANSPRAKELIJKHEID

Gedurende de huurperiode wordt alle risico met betrekking tot het gehuurde gedragen door de huurder. VSN is nimmer aansprakelijk voor schade (direct en/of indirect) toegebracht aan de huurder en/of derden door c.q. als gevolg van c.q. samenhangend met het gebruik van het gehuurde ongeacht de aard van de schade. Een en ander, behoudens voor zover de schade is veroorzaakt door opzet en/of bewuste roekeloosheid van VSN, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel. De huurder vrijwaart VSN voor elke aanspraak ter zake van schades als bedoeld in lid 2 van dit artikel. De kosten van reparatie en onderhoud blijven voor rekening van de huurder. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van VSN – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto huurprijs van het gehuurde. In afwijking van hetgeen onder lid 5 van dit artikel is bepaald, wordt bij een huurovereenkomst met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste 6 maanden verschuldigde huurprijs. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is VSN nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door VSN gesloten verzekering.

ARTIKEL 17: OVERMACHT

Ingeval nakoming van datgene waartoe VSN krachtens de met de huurder gesloten huurovereenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de huurovereenkomst ingeschakelde derden c.q. toeleveranciers, is VSN gerechtigd de tussen partijen gesloten huurovereenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de huurder gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de huurovereenkomst ten dele is uitgevoerd, is de huurder gehouden aan diens verplichtingen jegens VSN tot aan dat moment te voldoen.

 1. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de huurovereenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij VSN of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

ARTIKEL 18: TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER

Op de tussen VSN en de huurder gesloten huurovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen uit deze huurovereenkomst zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat VSN de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Dekker gevestigd is, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is. Voor geschillen met de consument geldt, dat binnen een maand nadat VSN aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit een overeenkomst gesloten met een huurder die gevestigd is buiten Nederland, is VSN gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de huurder gevestigd is.

Actueel:
Prijzen op onze website zijn actueel. Prijzen exclusief BTW – transport en verbruikskosten (diesel, benzine enz.).

Assurantie:
Op alle materieel en machines, is 10% assurantie toeslag van toepassing.

Eigen risico:
In geval van een gedekte schade geldt een eigen risico per gebeurtenis voor rekening van de huurder, te weten:

Objectwaarde tot € 1.000,- Diefstal: € 500,- (maximaal)
Objectwaarde van € 1.000,- tot € 5.000,- Diefstal: € 1000,- (maximaal)
Objectwaarde van € 5.000,- of meer Diefstal: € 1250,- (maximaal)

Hét verhuur bedrijf voor Woerden en omstreken!
Voor elke klus in en om het huis hebben wij machines en of de juiste gereedschappen.